Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 1.Protokola 2.pants:
Nevienam cilvēkam nedrīkst liegt tiesības uz izglītību. Veicot jebkuras funkcijas, kuras tā uzņemas attiecībā uz izglītību un mācībām, valsts ievēro vecāku tiesības nodrošināt tādu izglītību un mācības, kas ir saskaņā ar viņu reliģisko pārliecību un filozofiskajiem uzskatiem.
Cilvēktiesību un Pamatbrīvības aizsardzības Konvencija

Vispārējā Cilvēktiesību Deklarācija:
26. pants, 3punkts: Vecākiem ir pirmtiesības izvēlēties, kāda veida izglītību iegūs viņu bērni.
ANO Vispārējā Cilvēktiesību Deklarācija

Izglītības likuma 10.1 pants. Izglītība un tikumība

(1) Izglītības sistēma nodrošina izglītojamā tikumisko audzināšanu, kas atbilst Latvijas Republikas Satversmē ietvertajām un aizsargātajām vērtībām, īpaši tādām kā laulība un ģimene.

(2) Izglītības iestāde, izņemot augstskolas, aizsargā izglītojamo no tādas informācijas un metodēm izglītības un audzināšanas procesā, kas neatbilst šā likuma mērķī ietvertajai izglītojamā tikumiskās attīstības nodrošināšanai.

ANO rezolūcija
2017.gada 24.novembrī Ņujorkā notika ANO balsojums par rezolūciju par bērnu tiesībām. ANO rezolūcijā par bērnu tiesībām tika iekļauts punkts par vecāku autoritāti attiecībā uz sava bērna seksuālo audzināšanu. Kas nozīmē, ka atsaucoties uz šo rezolūciju, mēs varam pastāvēt uz savām kā vecāku tiesībām pieņemt lēmumus attiecībā uz mūsu bērnu seksuālo izglītošanu.

Center for Family and Human Rights News
Dokuments